Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene Voorwaarden Robbiesbladmuziek.be

M.J.J.M. Mulders, wonende te ACHEL (B), h.o.d.n. Robbiesbladmuziek.be

Definities

Artikel 1.1

Onder “klant” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die van het “systeem” van Robbiesbladmuziek.be gebruik maakt, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2 Onder “systeem” wordt de applicatie verstaan welke door Robbiesbladmuziek.be is ontwikkeld en waar de klant zijn documenten upload en gebruik kan maken van sms-diensten en/of e-mail berichten.

1.3 Onder “overeenkomst" wordt verstaan: de overeenkomst tussen Robbiesbladmuziek.be en de klant waarop deze Algemene Voorwaarden en de het Privacy Statement van Robbiesbladmuziek.be van toepassing zijn en op grond waarvan Robbiesbladmuziek.be aan de klant zijn diensten ter beschikking stelt. Robbiesbladmuziek.be behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

1.4 De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Verplichtingen en rechten van de klant

Artikel 2.1 

Een klant krijgt met behulp van een e-mail adres en wachtwoord toegang tot het systeem. Dit systeem is niet voor andere klants toegankelijk. U bent te allen tijde zelf aansprakelijk voor het geheimhouden van uw e-mail adres en wachtwoord.

2.2 De klant geeft Robbiesbladmuziek.be toestemming om op ieder moment inzage te hebben in deze instellingen, onderhoud en/of correcties hieraan door te voeren.

 
2.3 Na het sluiten van een overeenkomst is het de klant toegestaan om zijn wachtwoord aan derden binnen de eigen omgeving te verstrekken. Zonder toestemming van Robbiesbladmuziek.be is het de klant niet toegestaan om zijn wachtwoord aan derden buiten de eigen omgeving te verstrekken. Robbiesbladmuziek.be kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

2.4 De klant draagt zorg voor de zorgvuldige geheimhouding van zijn wachtwoord. Het wachtwoord wordt door Robbiesbladmuziek.be aan de klant verstrekt en kan daarna door de klant worden gewijzigd.

2.5 Het is de klant toegestaan om voor eigen gebruik van het systeem afkomstige informatie af te drukken. Het is klant niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Robbiesbladmuziek.be.

2.6 De klant is volledig aansprakelijk voor de juistheid van onder zijn naam opgeslagen documenten.

2.7 De administratie van alle documenten wordt verricht voor rekening en risico van de klant.

2.8 Klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de wettelijke bewaarplicht van zijn documenten.

2.9 Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke is ontstaan door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van de klant.

2.10 De klant vrijwaart Robbiesbladmuziek.be voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Robbiesbladmuziek.be toerekenbaar is.

2.11 Indien de klant een of meerdere verplichtingen uit de met Robbiesbladmuziek.be gesloten (mondelinge)overeenkomst, deze van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en/of de tevens van toepassing zijnde Privacy Statement van Robbiesbladmuziek.be niet nakomt, is de klant een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd van € 25.000, - per overtreding en van € 1.500, - voor iedere dag waarop deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Robbiesbladmuziek.be op vergoeding van alle geleden schade en gemaakte kosten.

Verplichtingen en rechten van Robbiesbladmuziek.be

Artikel 3.1

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Robbiesbladmuziek.be de aan haar verstrekte opdrachten naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.2. Robbiesbladmuziek.be spant zich in om in het geval van niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, klant te informeren over de aard en de verwachtte duur van de onderbreking.

3.3 Robbiesbladmuziek.be streeft ernaar dat haar website en haar systeem 7 dagen per week en 24 uur per dag beschikbaar zijn. Robbiesbladmuziek.be behoudt zich het recht voor haar systeem tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud en/of aanpassingen. Robbiesbladmuziek.be zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Robbiesbladmuziek.be zal vanwege deze buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

3.4 Robbiesbladmuziek.be streeft ernaar om de website en haar systeem zoveel mogelijk beschikbaar en bereikbaar te houden. Robbiesbladmuziek.be kan echter geen 24 uurs beschikbaarheid garanderen.

3.5 De aansprakelijkheid van Robbiesbladmuziek.be toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade, uitsluitend als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade nimmer meer bedragen dan € 250,- (zegge: tweehonderd euro)

3.6 Robbiesbladmuziek.be is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en schade aan de goede naam en eer van personen.

3.7 Robbiesbladmuziek.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Robbiesbladmuziek.be is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3.8 Robbiesbladmuziek.be is in het bijzonder niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in het internet, de telecommunicatie - infrastructuur van enige operator of provider, schade als gevolg van uitval, computervirussen, onbereikbaarheid, verminking of verlies van gegevens.

3.9 Robbiesbladmuziek.be is alleen aan de klant verantwoording verschuldigd voor de dienstverlening die zij zelf aanbiedt.

3.10 Robbiesbladmuziek.be heeft het recht een gevraagde dienst zonder opgave van redenen te weigeren.

 

Rechten van intellectuele eigendom

Artikel 4.1

Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur berusten uitsluitend bij Robbiesbladmuziek.be of diens licentiegevers. De klant van Robbiesbladmuziek.be verkrijgt uitsluitend de gebruikersrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend.

4.2 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

4.3 Het is Robbiesbladmuziek.be toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur dan wel websites. Indien Robbiesbladmuziek.be door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

 

Overmacht

Artikel 5.1

Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Robbiesbladmuziek.be wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Robbiesbladmuziek.be en van andere derden, van wiens diensten Robbiesbladmuziek.be mede afhankelijk kan zijn voor de uitvoering van haar verplichtingen jegens de klant en niet beperkt tot internet providers en Telecom operators.

5.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, dan wel bij voorbaat vaststaat dat de overmacht situatie tenminste 90 dagen zal duren, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden. In dat geval worden de reeds als gevolg van de overeenkomst geleverde prestaties verrekend en zijn partijen elkaar niets verschuldigd.

5.3 Van overmacht van Robbiesbladmuziek.be, in de zin van dit artikel, wordt verstaan elke van de wil van Robbiesbladmuziek.be onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Robbiesbladmuziek.be kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijden van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienst en uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Robbiesbladmuziek.be

 

Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 6.1

De overeenkomst tussen de klant en Robbiesbladmuziek.be komt tot stand door het vrijblijvend aanbieden van het gebruik van een account op www.robbiesbladmuziek.be. Na de aanmelding. het accepteren van de Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement is de overeenkomst tot stand gekomen.

6.2 De duur van de overeenkomst is voor onbepaalde tijd.

6.3 Aan elk der partijen komt het recht toe de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst. In alle gevallen dient de benadeelde partij de tekortschietende partij een ingebrekestelling te sturen waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor nakoming van de verplichting. Indien de tekortschietende partij na afloop van deze termijn nalaat de verplichtingen na te komen, is de benadeelde partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

6.4 Indien de klant deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement niet (juist) naleeft of zich niet als goed gebruiker gedraagt, kan dit leiden tot directe afsluiting van het systeem. De klant heeft in dit geval geen recht op restitutie van de opgebouwde tegoeden.

6.5 Het is aan Robbiesbladmuziek.be om te bepalen wanneer er sprake is van misbuik en/of gebruik van illegale misbruik. Robbiesbladmuziek.be hoeft daarover voorafgaand niet in overleg te treden. Ook hoeft Robbiesbladmuziek.be voor een genomen beslissing geen verantwoording aan de klant, dan wel een door hem aangewezen gemachtigde, af te leggen. Robbiesbladmuziek.be kan nimmer hiervoor in rechte worden betrokken.

 
Prijs facturering en betaling.

Artikel 7.1

Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

7.2 Robbiesbladmuziek.be zal de klant per opwaardering achteraf factureren voor de verschillende diensten waarvoor de klant heeft gekozen.

7.3 Robbiesbladmuziek.be behoudt zich het recht voor haar prijzen, de hoogte van de vergoedingen en overige kosten tussentijds te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan klant bekend gemaakt. Dit geldt niet voor de wijzigingen conform Art. 7.4.

7.4 Robbiesbladmuziek.be behoudt zich tevens het recht voor haar algemeen geldende, als de met de klant overeengekomen tarieven, evenals de periodiek door klant verschuldigde vergoedingen, aan te passen aan het gestegen kosten - en prijspeil.

7.5 Een klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen zijn ingaan, op te zeggen.

Retourneren

Artikel 8.1

Indien het bestelde artikel alsnog geretourneerd wil worden kan dit altijd na overleg via info@robbiesbladmuziek.be De vergoding voor de retourzending kan nooit meer bedragen dan het betaalde bedrag voor het geleverd artikel plus de verzendkosten van de oorspronkelijke verzending.

Slotbepalingen

Artikel 9.1

Op alle met Robbiesbladmuziek.be gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen van en overeengekomen met Robbiesbladmuziek.be hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter van de woonplaats van de klant. Tenzij het gaat om een niet in Nederland gevestigde of wonende klant. Voor deze klanten geldt het oordeel van de rechter in Hasselt.